Svařování – Inspekce – Poradenství

Společnost WELDINSPECT s.r.o. je schopna svým zákazníkům nabídnout nejen finální kontrolu výrobků (nedestruktivní testování), ale i servis před započetím, v průběhu i po ukončení výroby.

Nabízíme Vám:

  • Pomoc při zpracovávání svařovací dokumentace před zahájením výroby
  • Pomoc s dozorem při svařování (dodržování technologické kázně)
  • Pomoc při získání nových kvalifikací WPQR
  • Kontroly a inspekce při svařování u Vašich subdodavatelů
  • Mezioperační kontroly v průběhu výroby
  • Konečné zkoušky po ukončení svařování
  • Poradenství

Modelové příklady možné spolupráce č. 1

Vaše společnost obdrží poptávku na výrobu svařované konstrukce, z materiálů s nimiž běžně nepracujete (např. jemnozrnná vysokopevnostní ocel). Ve stavu svých zaměstnanců nedisponujete pracovníkem s kvalifikací IWT nebo IWE, nejste si jisti, zda máte pro výrobu potřebné kvalifikace WPQR, jaký přídavný materiál je nutno při výrobě použít, nemáte zajištěn potřebný svařovací dozor, dle požadavku zákazníka.

Společnost WELDINSPECT vám pomůže při zpracování technické dokumentace, posoudí stávající kvalifikace s ohledem na požadavky plynoucí ze zakázky. Navrhne přídavný materiál, dodavatele materiálu a posoudí podmínky zkoušení – NDT.

V průběhu výroby Vám můžeme poskytnout dozor při svařování, dodržování technologické kázně (předehřevy, mezihousenková teplota), průběžně můžeme provádět mezioperační kontrolu, čímž zefektivníme proces výroby. Značné úspory času, lze dosáhnout minimalizací nálezů vad a defektů při konečných nedestruktivních kontrolách.

Konečnému zákazníkovi pak doložíte nejenom protokoly o požadovaných kontrolách, ale i doklad o dozoru, lze tím dosáhnout vyšší přidané hodnoty výrobků. K zodpovědným  výrobcům se pak zákazník rád vrací.

Modelové příklady možné spolupráce č. 2

Vaše společnost obdrží zakázku na technologický celek, jehož část musíte z kapacitních důvodů kooperovat u subdodavatele. Z dřívější doby máte zkušenost s nedostatečnou kvalitou těchto menších dodavatelů. Časově a finančně náročné je posílat své vlastní pracovníky na pravidelné kontroly, bez kontroly pak dostáváte nevyhovující svařence, na nichž trávíte další drahocenný čas opravami.

Společnost WELDINSPECT pro Vás může tuto kontrolu u subdodavatele provádět. Při jednání si stanovíme, v jaké výrobní fázi budete kontrolu požadovat, její četnost, rozsah, má-li být namátková či plánovaná apod. My pro vás zkontrolujeme, zda na Vaši zakázce svařují svářeči s platnou a potřebnou kvalifikací, jestli mají k dispozici postupy svařování WPS, jak je dodržována technologická kázeň. Vyskytují-li se na svařenci uzavřené prostory, pohlídáme, aby byla vnitřní část provedena dle požadavků dokumentace a zda byly na uzavřených svárech provedeny všechny předepsané kontroly. Budeme komunikovat a spolupracovat s pracovníky OTK subdodavatele, případně budeme provádět namátkovou kontrolu na vytypovaných částech výrobku.

O výsledcích těchto kontrol bude proveden zápis. Bude-li součástí našich kontrol i nedestruktivní zkoušení, budou přiloženy protokoly dle požadavků jednotlivých norem.

Tento postup, bude-li vhodně nastaven, zabrání tomu aby Vám od subdodavatelů přicházely vadné a neshodné výrobky, se kterými budete dále ztrácet Váš čas.

Spokojení zákazníci